Program Landbrukskonferansen 2023

Påmeldinga er opna! Bli med på årets Landbrukskonferanse måndag 20. mars. Her får du fagleg påfyll, og kan møte både kjenningar og nye folk. Tema for dagen blir «Mat må me ha – bonden, jorda og naturen i samspel». Vi håper å sjå deg i Stavanger.

Bonden, jorda og naturen er dei viktigaste føresetnadane for matproduksjonen. Er det slik at vi tek desse for gitt og er det grunnar til uro? Blir teknologien den viktigaste drivaren i åra som kjem, eller bør vi i større grad leggja vekt på dei sosiale tilhøva og samspelet med naturen? Kva vil bøndene sjølve velja framover? Årets landbrukskonferanse vil gjera deg litt klokare, velkomen!

Informasjonen er hentet fra Statsforvalteren Rogaland.

Mat må me ha – bonden, jorda og naturen i samspel

Konferanseleiar; Bothild Åslaugsdotter Nordsletten (dagleg leiar og redaktør i Bondevennen)

08.30  |  Registrering og servering av kaffi mm.

09.00  |  Velkomen ved Ståle Hustoft, jordbrukar frå Nedstrand 

Miljømessig berekraft – Naturvern og jordvern

09.15  |  Landbruket må ta omsyn til naturen. Liv Guri Velle, forskingsleiar i Møreforsking

10.00  |  Kampen om jorda – kommunane sitt handlingsrom til å tilbakeføre utbyggingsområde til jordbruksformål. Nikolai K. Winge, dagleg leiar i Holth & Winge

10.30  |  Ordførarar kommenterer handlingsrommet til å tilbakeføre utbyggingsområde. Sigmund Lier frå Tysvær kommune og Odd Stangeland frå Eigersund kommune

10.50   |  Pause

Økonomisk og sosial berekraft – Fleire bein å stå på 

11.10  |  God inntening på vidareforedling av skogressursane i kombinasjon med mjølkeproduksjon. Kjetil Skartland, bonde og skogeigar

11.35  |  Inn på tunet – garden som arena for demensomsorg. Marit og Arthur Salte frå Torvholen Gard
Time kommune sine erfaringar med Inn på tunet og korleis garden kan bidra til kommunal oppgåveløysing. Andreas Vollsund, ordførar i Time kommune

12.00  |  Lunsj med lokalmat og drikke frå Rogaland

13.00  |  Utdeling av Heidersprisen for landbruket i Rogaland ved Geir Skadberg, styreleiar i Rogaland landbruksselskap

13.15  |  Teknologi, kunstig intelligens og robotisering i drivhus. Atle Rettedal, CEO og gründer av Trolltunga Robotics AS

13.35  |  Rogalandsbonden må ta mange val nå om dagen – skal, skal ikkje om vegval, økonomi/lønsemd. Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving

14.15  |  Pause

14.35  |  Om lag kvar tredje mjølkeprodusent i Rogaland vil slutta med mjølk innan 15 år. Kommentarar frå TINE og Q-meieriet

14.50  |  Bonde i medgang og motgang, korleis unngå psykiske utfordringar. Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving

15.20  |  Kort oppsummering av dagen v/konferanseleiar

15.30  |  Takk for i dag. Vel heim!

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på kanppen under. Frist for påmelding er 3. mars, og påmeldinga er bindande. Konferansen kostar 950 kr per deltakar.

Konferansen er på IMI Forum i Stavanger. Næraste buss-stopp er IMI- Kirken busstopp som ligg 2 min gange frå IMI Forum. Dersom du må parkere, er det mogleg på P-forum Tjensvoll. Her er det mogleg å lade el-bil.

Dato: 20. mars 2023 08:30 – 15:30

Stad: IMI Forum, Stavanger

Arrangør: Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland

Målgruppe: Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Påmeldingsfrist: 3. mars 2023 00:00